วิธีดูใบตอบรับการเปิดอ่าน

เครื่องหมายถูกจะแสดงข้างๆ แต่ละข้อความที่คุณส่ง เครื่องหมายถูกแต่ละแบบมีความหมายดังต่อไปนี้
 • ส่งข้อความสำเร็จแล้ว
 • ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของผู้รับหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้รับอ่านข้อความแล้ว
หมายเหตุ:
 • เครื่องหมายถูกที่สองจะปรากฏเมื่อมีการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของผู้รับ แม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ก็ตาม
 • ในแชทกลุ่ม เครื่องหมายถูกที่สองจะปรากฏเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้รับข้อความของคุณ เครื่องหมายถูกสีฟ้าสองอันจะปรากฏเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มอ่านข้อความของคุณแล้ว
ข้อมูลข้อความ
สำหรับข้อความใดๆ ที่คุณส่ง คุณจะสามารถดูหน้าจอข้อมูลข้อความได้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ เวลาที่ผู้รับอ่านหรือเล่นข้อความ เมื่อสมาชิกออกจากกลุ่ม หน้าจอข้อมูลข้อความจะยังคงแสดงข้อมูลเดิมสำหรับสมาชิกทุกคน รวมถึงสมาชิกที่ออกจากกลุ่มแล้ว
วิธีดูหน้าจอข้อมูลข้อความ:
 1. เปิด WhatsApp
 2. เลือกแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม > เปิด
 3. เลือกข้อความ > ตัวเลือก > ข้อมูลข้อความ > ตกลง
หน้าจอข้อมูลข้อความจะแสดง:
ส่งแล้ว:
 • ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของผู้รับแล้ว
ส่งถึงแล้ว:
 • ข้อความได้ส่งไปยังโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของผู้รับแล้ว แต่ผู้รับยังไม่เห็นข้อความดังกล่าว
อ่านแล้ว:
 • เมื่อผู้รับอ่านข้อความหรือเห็นรูปภาพ ไฟล์เสียง หรือวิดีโอของคุณแล้ว
เล่นแล้ว:
 • เมื่อผู้รับได้เล่นข้อความเสียงของคุณแล้ว
ใบตอบรับการเปิดอ่านที่หายไป
หากคุณไม่เห็นเครื่องหมายถูกสีฟ้าสองอัน ไมโครโฟนสีฟ้า หรือป้าย "เปิดแล้ว" ถัดจากข้อความที่ส่งหรือข้อความเสียง:
 • คุณหรือผู้รับของคุณอาจปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่านในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 • ผู้รับอาจบล็อคคุณ
 • โทรศัพท์ของผู้รับอาจปิดอยู่
 • ผู้รับอาจยังไม่ได้เปิดข้อความสนทนาของคุณ
 • คุณหรือผู้รับอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
การปิดใบตอบรับการเปิดอ่าน
คุณสามารถปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่านสำหรับแชทส่วนตัวได้ การดำเนินการนี้จะไม่ปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่านสำหรับแชทกลุ่ม หรือใบตอบรับการเล่นข้อความเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถปิดการตั้งค่าในกรณีเหล่านี้ได้
 1. เปิด WhatsApp > กดตัวเลือก
 2. เลือก > การตั้งค่า > กดตกลง
 3. เลือกบัญชี > ความเป็นส่วนตัว
 4. กดเปิด
 5. เลือกใบตอบรับการเปิดอ่าน
 6. กดปิดใช้งาน
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่