તમારા ફોનની ગેલેરીમાં WhatsApp મીડિયા સેવ થતા કેવી રીતે રોકવું?

જ્યારે તમે કોઈ મીડિયા ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો છો, ત્યારે એ તમારા ફોનના ડિફોલ્ટ સ્ટોરેજમાં આપમેળે સેવ થશે. મીડિયા કોણ જોઈ શકે વિકલ્પ મૂળરૂપે ચાલુ હોય છે. આ સુવિધા માત્ર નવા ડાઉનલોડ કરેલા મીડિયાને અસર કરે છે, એકવાર આ સુવિધા ચાલુ કે બંધ કરી દો પછી તે જૂના મીડિયાને લાગુ પડતી નથી.
તમારા ફોનની ગેલરીમાંં કોઈ વ્યક્તિગત ચેટ કે ગ્રૂપના મીડિયાને આપમેળે સેવ થતા રોકવા માટે આમ કરો:
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ > ચેટ
  પર દબાવો.
 3. મીડિયા કોણ જોઈ શકે બંધ કરો.
કોઈ વ્યક્તિગત ચેટ કે ગ્રૂપમાંથી મીડિયાને સેવ થતું રોકવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. વધુ વિકલ્પો
  > સંપર્ક જુઓ અથવા ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, સંપર્કના નામ કે ગ્રૂપના વિષય ઉપર દબાવો.
 3. મીડિયા કોણ જોઈ શકે > ના > ઓકે પર દબાવો.
.nomedia ફાઇલ બનાવવા માટે
બીજી રીતે, તમે WhatsAppના ઇમેજ ફોલ્ડરમાં એક .nomedia ફાઇલ બનાવી શકો છો. કૃપા કરીને નોંધ લો કે આમ કરવાથી તમારા ફોનની ગેલેરીમાંથી બધા WhatsApp ફોટા દેખાવાના બંધ થશેે.
 1. Google Play સ્ટોર પરથી એક ફાઇલ એક્સપ્લોરર ડાઉનલોડ કરો.
 2. ફાઇલ એક્સપ્લોરરમાં, Images/WhatsApp Images/ પર જાઓ.
 3. .nomedia નામની એક ફાઇલ બનાવો, પૂર્ણવિરામ મૂકવું જરૂરી છે.
જો તમારા ફોનની ગેલરીમાં પછીથી તમારા ફોટા જોવા હોય, તો .nomedia ફાઇલ ડિલીટ કરી દો.
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં