چگونگی جستجو در واتساپ

با ویژگی جستجوی واتساپ می‌توانید به راحتی در گفتگوها به دنبال پیام، عکس، ویدیو، پیوند، GIF، صوت و سند بگردید.
جستجوی گفتگوها با کلیدواژه
ویژگی جستجو به شما امکان می‌دهد تا با کلیدواژه در گفتگوهایتان جستجو کنید.
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. برگه گفتگوها را به پایین بکشید تا نوار جستجو نشان داده شود.
 3. در کادرجستجو کلمه یا عبارتی را که به دنبالش می‌گردید بنویسید.
 4. برای بازکردن پیام در گفتگو، روی نتیجه بزنید.
جستجوی رسانه با فیلتر
می‌توانید با استفاده از ویژگی فیلتر، در گفتگوهایتان به دبنال رسانه مانند عکس، ویدیو، پیوند، GIF، صوت و سند بگردید.
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. برگه گفتگوها را به پایین بکشید تا نوار جستجو نشان داده شود.
 3. عبارت جستجو را در نوار جستجو بنویسید.
 4. نوع رسانه مورد نظر برای جستجو را از منوی پایین بازشو انتخاب کنید.
 5. برای بازکردن مورد رسانه در گفتگو، روی نتیجه بزنید.
دیدن رسانه‌ها
می‌توانید همه عکس‌ها، ویدیوها، پیوندها، GIFها، صوت‌ها یا اسناد را ببینید.
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. برگه گفتگوها را به پایین بکشید تا نوار جستجو نشان داده شود.
 3. عکس‌ها، ویدیوها، پیوندها، GIFها، صوت‌ها یا اسناد را بزنید تا رسانه‌های هر دسته را ببینید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر