મેસેજ પર પ્રતિક્રિયાઓ કેવી રીતે મોકલવી

તમે તમારી વ્યક્તિગત અને ગ્રૂપ ચેટમાં ઇમોજી વડે મેસેજ પર પ્રતિક્રિયા આપી શકો છો. તમે નીચેના પ્રતિક્રિયા ઇમોજી પર દબાવીને મેસેજની બધી પ્રતિક્રિયાઓ જોઈ શકો છો.
નોંધ:
 • તમે મેસેજ દીઠ માત્ર એક પ્રતિક્રિયા ઉમેરી શકો છો.
 • જ્યારે મેસેજ ગાયબ થઈ જાય ત્યારે ગાયબ થતા મેસેજની પ્રતિક્રિયાઓ દેખાશે નહિ.
 • પ્રતિક્રિયાઓ કે પ્રતિક્રિયાઓની સંખ્યા છુપાવી શકતા નથી.
 • મેળવનાર તેને દૂર કરતા પહેલાં અથવા તો દૂર કરવાનું સફળ ન રહ્યું હોય તો તમારો મેસેજ જોઈ શકે છે. જો પ્રતિક્રિયા દૂર કરવાનું સફળ ન થાય તો તમને જણાવવામાં આવશે નહિ.
મેસેજ પર પ્રતિક્રિયા આવી રીતે ઉમેરો
જ્યારે તમે કોઈ પ્રતિક્રિયા ઉમેરશો, ત્યારે જે મેસેજ મોકલનાર પર પ્રતિક્રિયા થઈ રહી છે માત્ર તેઓ જ નોટિફિકેશન મેળવશે.
 1. મેસેજ પર દબાવી રાખો.
 2. બતાવવામાં આવેલા ઇમોજીમાંથી એક પસંદ કરવા માટે તેના પર દબાવો અથવા તમારા કીબોર્ડ પરથી કોઈ પણ ઇમોજી પસંદ કરવા માટે
  પર દબાવો.
તમારી પ્રતિક્રિયા આવી રીતે બદલો
તમે તમારી પ્રતિક્રિયાને કોઈ અલગ પ્રતિક્રિયામાં બદલી શકો છો.
 1. તમે જે મેસેજ પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી તેના પર દબાવી રાખો.
 2. અલગ ઇમોજી પસંદ કરવા માટે તેના પર દબાવો અથવા તમારા કીબોર્ડ પરથી કોઈ અલગ ઇમોજી પસંદ કરવા માટે
  પર દબાવો.
પ્રતિક્રિયા આવી રીતે દૂર કરો
તમે મેસેજ પરની તમારી પ્રતિક્રિયા દૂર કરી શકો છો. જો તમે કોઈ પ્રતિક્રિયા દૂર કરશો તો મેસેજ મોકલનારને નોટિફિકેશન મોકલવામાં આવશે નહિ.
 1. તમે જે મેસેજ પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી તેના પર દબાવી રાખો અથવા પ્રતિક્રિયા પર દબાવો.
 2. તમે જે ઇમોજી પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી તેને દૂર કરવા માટે તેના પર દબાવો.
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં