તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ કેવી રીતે બદલવાં

ડિફોલ્ટ રીતે, WhatsApp પર તમારાં પ્રાઇવસી સેટિંગને નીચેની પરવાનગીઓ સાથે સેટ કરેલાં હોય છે:
 • કોઈ પણ વપરાશકર્તા તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો, તમારા વિશેની માહિતી અને વંચાયાની ખાતરી જોઈ શેક છે
 • તમારા બધા જ સંપર્કો તમારી સ્ટેટસ અપડેટ જોઈ શકે છે
 • કોઈ પણ વપરાશકર્તા તમને ગ્રૂપમાં ઉમેરી શકે છે
નોંધ: તમે જે વપરાશકર્તાઓને સંપર્ક તરીકે સેવ કર્યા છે અથવા જેને તમે પહેલાં મેસેજ કર્યો છે, તેઓ તમે છેલ્લે ક્યારે જોયું અને ઓનલાઇન છો કે નહિ, તે જોઈ શકે છે.
પ્રાઇવસી સેટિંગ બદલો
 1. આના પર:
  • Android: વધુ વિકલ્પો
   > સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
  • iPhone: સેટિંગ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
  • KaiOS: વિકલ્પો > સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
  • ડેસ્કટોપ: મેનૂ
   > સેટિંગ > પ્રાઇવસી પર ક્લિક કરો.
 2. તમે નીચેના સેટિંગમાં ફેરફાર કરી શકો છો:
  • તમે છેલ્લે ક્યારે જોયું અને ઓનલાઇન છો કે નહિ, તે કોણ જોઈ શકે છે
  • તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો કોણ જોઈ શકે છે
  • તમારા વિશેની માહિતી કોણ જોઈ શકે છે
  • તમારી સ્ટેટસ અપડેટ કોણ જોઈ શકે છે
  • વંચાયાની ખાતરી કોણ જોઈ શકે છે
  • તમને ગ્રૂપમાં કોણ ઉમેરી શકે છે
નોંધ:
 • જો તમે પોતે ક્યારે છેલ્લે જોયું કે ઓનલાઇન છો કે નહિ એ શેર નહિ કરો, તો તમે બીજા વપરાશકર્તાઓએ ક્યારે છેલ્લે જોયું કે તેઓ ઓનલાઇન છે કે નહિ એ જોઈ શકશો નહિ.
 • જો તમે 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' બંધ કરો, તો તમે બીજા વપરાશકર્તાઓની 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' જોઈ શકશો નહિ. 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' ગ્રૂપ ચેટ માટે હંમેશાં મોકલવામાં આવે છે.
 • જો કોઈ સંપર્કે 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' બંધ કરી છે, તો તેમણે તમારી સ્ટેટસ અપડેટ જોઈ છે કે નહિ એ તમે જોઈ શકશો નહિ.
 • તમારી સાથે જે લોકો ચેટમાં ઓનલાઇન હોય, તેઓ જ્યારે તમે લખતા હો, ત્યારે 'લખે છે' તેવું જોઈ શકે છે.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં