ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કેવી રીતે કરવો

ગ્રૂપ કૉલિંગની સુવિધાથી સભ્યો WhatsApp વાપરીને એકબીજાને વીડિયો કૉલ કરી શકે છે. જ્યારે તમને ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ આવે, ત્યારે ઇનકમિંગ ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ નોટિફિકેશન અથવા WhatsApp ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ સ્ક્રીન પર તે કૉલમાં હોય એ બધા સભ્યો દેખાશે અને લિસ્ટમાં પહેલી દેખાતી વ્યક્તિએ તમને ઉમેર્યા હશે. જો છૂટી ગયેલો કૉલ હજી પણ ચાલુ હોય, તો તમે તેમાં જોડાઈ પણ શકો છો.
ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કરવા વિશે
ગ્રૂપ ચેટમાંથી ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કરવા માટે
 1. તમારે જે ગ્રૂપમાં વીડિયો કૉલ કરવો હોય તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટને ખોલો.
 2. જો તમારી ગ્રૂપ ચેટમાં 32 કે તેથી ઓછા સભ્યો હોય, તો વીડિયો કૉલ
  પર દબાવો અને તમારા નિર્ણયની ખાતરી કરો.
 3. નોંધ: જો ગ્રૂપમાં 32 કરતાં વધુ સભ્યો હોય, તો ગ્રૂપ કૉલ
  પર દબાવો અને તમારા વીડિયો કૉલમાં જોડાવા માટે વધુમાં વધુ ગ્રૂપના 32 સભ્યોને પસંદ કરો. પછી વીડિયો કૉલ
  પર દબાવો.
કૉલ ટેબમાંથી ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો, પછી કૉલ ટેબ પર દબાવો.
 2. નવો કૉલ
  > નવો ગ્રૂપ કૉલ પર દબાવો.
 3. તમે કૉલમાં ઉમેરવા માગતા હો એવા સંપર્કો શોધો, પછી વીડિયો કૉલ
  પર દબાવો.
વ્યક્તિગત ચેટમાંથી ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કરવા માટે
 1. તમે જેમને વીડિયો કૉલ કરવા માગતા હો, તે સંપર્ક સાથેની WhatsApp ચેટને ખોલો.
 2. વીડિયો કૉલ
  પર દબાવો.
 3. એક વાર સંપર્ક કૉલ સ્વીકારે લે, એટલે ખોલો
  > સભ્યને ઉમેરો પર દબાવો.
 4. તમે કૉલમાં ઉમેરવા માગતા હો એવો બીજો સંપર્ક શોધો, પછી ઉમેરો પર દબાવો.
 5. વધુ સંપર્કો ઉમેરવા માટે સભ્યને ઉમેરો
  પર દબાવો.
ગ્રૂપ વીડિયો કૉલમાં જોડાવા માટે
ઇનકમિંગ ગ્રૂપ વીડિયો કૉલમાં જોડાવા માટે
 1. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને ગ્રૂપ વીડિયો કૉલમાં જોડાવા માટે આમંત્રિત કરે ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળશે.
 2. કૉલની માહિતી સ્ક્રીનને ખોલવા માટે નોટિફિકેશન પર દબાવો.
 3. આ સ્ક્રીન પરથી, તમે કૉલમાં ભાગ લેનારા સભ્યો અને અન્ય આમંત્રિતોનો પ્રિવ્યૂ જોઈ શકો છો.
 4. કૉલમાં જોડાવા માટે જોડાઓ પર દબાવો.
 5. કૉલમાં હો તે વખતે, કૉલની માહિતી સ્ક્રીનને ખોલવા માટે ખોલો
  પર દબાવો.
  • કૉલમાં વધુ સંપર્કોને ઉમેરવા માટે સભ્યને ઉમેરો પર દબાવો.
  • પહેલાંથી આમંત્રિત કરવામાં આવેલા લોકોને નોટિફિકેશન મોકલવા માટે રિંગ કરો પર દબાવો.
કૉલ ટેબમાંથી છૂટી ગયેલા ગ્રૂપ વીડિયો કૉલમાં જોડવા માટે
 1. જો કૉલ ચાલુ હોય, તો તમે જોડાવા ઇચ્છો તે કૉલ પર દબાવો. આમ કરવાથી કૉલની માહિતી સ્ક્રીન ખુલશે.
 2. કૉલ મેનૂમાંથી, જોડાઓ પર દબાવો.
ગ્રૂપ ચેટમાંથી છૂટી ગયેલા ગ્રૂપ વીડિયો કૉલમાં જોડાવા માટે
જો કૉલ કોઈ ગ્રૂપ ચેટથી શરૂ થયો હોય, તો તમે તે ચેટ ખોલી અને જોડાઓ પર દબાવીને જોડાઈ શકો છો.
કોઈ બીજી વ્યક્તિને મ્યૂટ કરવા વિશે
તમે ગ્રૂપ કૉલમાં ભાગ લેનારા બીજા સભ્યોને મ્યૂટ કરી શકો છો. આ કરવા માટે, સભ્યના નામ પર દબાવી રાખો. પછી મ્યૂટ કરો પર દબાવો. સભ્ય માઇક્રોફોન આઇકન પર દબાવીને ગમે ત્યારે જાતે મ્યૂટ ખોલી શકે છે. તમે ગ્રૂપ કૉલમાં સભ્યની ટાઇલ પર દબાવી રાખીને ડાયરેક્ટ તેમને મેસેજ મોકલી શકો છો.
નોંધ:
 • એક વારમાં એક વીડિયો કૉલમાં ફક્ત આઠ સભ્યો એક્ટિવ હોઈ શકે છે.
 • ખાતરી કરો કે ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કરતી કે મેળવતી વખતે, તમારા અને તમારા સંપર્કો પાસે સારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોય. વીડિયો કૉલની ગુણવત્તાનો આધાર સૌથી ખરાબ કનેક્શન ધરાવતા સંપર્ક પર રહેશે.
 • ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ દરમિયાન, વીડિયો બંધ કરો
  પર દબાવીને તમારો વીડિયો બંધ કરી શકો છો.
 • ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ પર હો ત્યારે તમે કોઈ પણ સંપર્કને એ કૉલમાંથી દૂર કરી શકશો નહિ. એ કૉલમાંથી બહાર નીકળવા માટે, તે સંપર્કે પોતે તેમના કૉલને કાપવો પડશે.
 • તમે જેની સાથે સંપર્ક તોડ્યો હોય તેવી વ્યક્તિ સાથે ગ્રૂપ વીડિયો કૉલમાં હોઈ શકો છો. જોકે, તમે સંપર્ક તોડેલો હોય તેવી વ્યક્તિને અથવા જે વ્યક્તિએ તમારી સાથે સંપર્ક તોડેલો હોય, તેને તમે કૉલમાં ઉમેરી શકતાં નથી.
સંબંધિત લેખો:
 • Android | iPhone પર વીડિયો કૉલ કેવી રીતે કરવો
 • Android પર ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કેવી રીતે કરવો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં