સંપર્કો કેવી રીતે શોધવા

તમે તમારા ફોનની એડ્રેસ બુક જોઈને ઝડપથી અને સરળતાથી ઓળખી શકો છો કે તમારા કયા સંપર્કો WhatsAppનો ઉપયોગ કરે છે.
  1. WhatsApp ખોલીને ચેટ ટેબ પર જાઓ.
  2. નવી ચેટની નિશાની પર દબાવો.
જો તમને તમારા સંપર્કો ન દેખાય, તો આ તપાસો:
  • તમારા સંપર્કો WhatsAppનો ઉપયોગ કરે છે.
  • તમે તમારા સંપર્કોના ફોન નંબરો તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાં સેવ કરેલા છે. જો તે વિદેશી ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો સંપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય રીતનો ઉપયોગ કરો.
  • તમે WhatsAppને તમારા ફોનની સેટિંગ ઍપમાં તમારા સંપર્કોમાં પ્રવેશની પરવાનગી આપી છે.
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં