نحوه بازارسال پیام‌ها

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
از ویژگی بازارسال برای بازارسال پیامی از یک گفتگوی فردی یا گروهی به یک گفتگوی فردی یا گروهی دیگر استفاده کنید. پیام‌های باز ارسال شده با برچسب «باز ارسال شده» مشخص می‌شوند که به شما کمک می‌کند بدانید آیا پیام ارسال شده را دوست یا عضو خانواده شما نوشته‌اند یا در اصل پیام از شخص دیگری آمده است.
وقتی پیامی را بازارسال می‌کنید، در هر بار می‌توانید آن را با حداکثر پنج گفتگو هم‌گذاری کنید. اگر پیامی قبلاً بازارسال شده باشد، می‌توانید آن را به حداکثر پنج گفتگو (از جمله حداکثر یک گفتگوی گروهی) بازارسال کنید. وقتی پیامی بسیار زیاد بازارسال شده باشد، در هر بار می‌توان آن را برای فقط یک گفتگو بازارسال کرد.
بازارسال پیام
  1. در گفتگوی فردی یا گروهی، پیامی را که می‌خواهید بازارسال شود انتخاب کنید.
  2. گزینه‌ها > بازارسال را فشار دهید.
  3. مخاطب یا گروهی را که می‌خواهید پیام برایشان بازارسال شود جستجو یا انتخاب کنید تا > اضافه شوند.
  4. تمام را فشار دهید.
توجه:
  • عناوین رسانه‌ها به همراه آن‌ها بازارسال نمی‌شود.
  • اگر پیام بازارسال‌شده را خود شما ننوشته باشید، هنگام بازارسال پیام، برچسب «بازارسال‌شده» هم به شما و هم به گیرندگان نشان داده خواهد شد.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر