نحوه استفاده از عکس‌برگردان‌


برای دانلود و استفاده از عکس‌برگردان‌ها:
  1. گفتگویی فردی یا گروهی را باز کنید.
  2. برای افزودن بسته‌های عکس‌برگردان، روی عکس‌برگردان‌ها
    > افزودن