شرایط لازم برای لیست انتشار

ویژگی لیست انتشار به شما امکان می دهد یک پیام یا رسانه را همزمان برای چندین نفر ارسال نمایید. پیام لیست انتشار به صورت یک پیام انفرادی از جانب شما دیده خواهد شد.
شرایط لازم:
  • مطمئن شوید که همه مخاطبین لیست انتشار شماره شما را در تلفن خود داشته باشند.
  • محدودیتی در تعداد لیست انتشار وجود ندارد.
  • برای هر لیست انتشار می توانید تا تعداد ۲۵۶ مخاطب انتخاب نمایید.
برای اطمینان از تحویل پیام های شما به مقصد، توصیه می کنیم تعداد زیادی پیام را همزمان منتشر نکنید.
درباره لیست انتشار بیشتر بدانید: Android | iPhone
آیا این مفید بود؟
بله
خیر