نحوه مدیریت تنظیمات تایید دومرحله‌ای

در حساب واتساپ می‌توانید تنظیمات تایید دومرحله‌ای را مدیریت کنید. می‌توانید این ویژگی را فعال یا غیرفعال کنید، شماره رمز را تغییر دهید یا نشانی ایمیل مرتبط با تایید دومرحله‌ای را به‌روزرسانی کنید.
فعال کردن تایید دومرحله‌ای
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. روی حساب > تایید دومرحله‌ای > فعال کردن ضربه بزنید.
 3. شماره رمز شش رقمی دلخواهتان را وارد کنید و تایید نمایید.
 4. نشانی ایمیلی را که به آن دسترسی دارید ارائه کنید یا اگر نمی‌خواهید نشانی ایمیل ارائه کنید، روی رد کردن ضربه بزنید. توصیه می‌کنیم نشانی ایمیل اضافه کنید، زیرا به شما این امکان را می‌دهد که تایید دومرحله‌ای را تنظیم دوباره کنید و به تأمین امنیت حسابتان هم کمک می‌کند.
 5. روی بعدی ضربه بزنید.
 6. نشانی ایمیل را تایید کنید و روی ذخیره یا تمام ضربه بزنید.
اگر نشانی ایمیل اضافه نکنید و شماره رمزتان را فراموش کنید، باید ۷ روز صبر کنید تا بتوانید شماره رمز را تنظیم دوباره کنید. از آنجا که ما این نشانی ایمیل را بررسی نمی‌کنیم تا درستی آن را تایید ‌کنیم، مطمئن شوید که نشانی ایمیل درستی را که به آن دسترسی دارید ارائه دهید.
غیرفعال کردن تایید دومرحله‌ای:
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. روی حساب > تایید دومرحله‌ای >غیرفعال کردن > غیرفعال کردن ضربه بزنید.
تغییر شماره رمز تایید دومرحله‌ای‌
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. روی حساب > تایید دومرحله‌ای > تغییر شماره رمز ضربه بزنید.
افزودن نشانی ایمیل
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. روی حساب > تایید دومرحله‌ای > افزودن نشانی ایمیل ضربه بزنید.
تغییر نشانی ایمیل
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. روی حساب > تایید دومرحله‌ای > تغییر نشانی ایمیل ضربه بزنید.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر