چگونگی مدیریت تنظیمات تایید دومرحله‌ای

از حساب کاربری واتساپ خود می‌توانید تنظیمات تایید دومرحله‌ای را مدیریت کنید. می‌توانید این ویژگی را فعال یا غیرفعال کنید، شماره رمز را تغییر دهید یا نشانی ایمیل مرتبط با تایید دومرحله‌ای را به‌روز کنید.
فعال کردن تایید دومرحله‌ای
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. حساب کاربری > تایید دومرحله‌ای > فعال کردن را بزنید.
 3. شماره رمز ۶ رقمی دلخواه خود را وارد و تایید کنید.
 4. نشانی ایمیلی را که به آن دسترسی دارید ارایه کنید یا اگر نمی‌خواهید نشانی ایمیل ارایه کنید، رد شدن را بزنید. توصیه می‌کنیم نشانی ایمیل اضافه کنید چون به شما امکان می‌دهد تایید دومرحله‌ای را تنظیم دوباره کنید و به امنیت حساب کاربری شما می‌افزاید.
 5. بعدی را بزنید.
 6. نشانی ایمیل را تایید کنید و ذخیره یا انجام شد را بزنید.
اگر نشانی ایمیل اضافه نکنید و شماره رمز را فراموش کنید، باید ۷ روز صبر کنید تا بتوانید شماره رمز را تنظیم دوباره کنید. از آنجایی که ما صحت نشانی ایمیل را بررسی نمی‌کنیم، مطمئن شوید که نشانی ایمیل صحیحی که به آن دسترسی دارید را ارایه کنید.
غیرفعال کردن تایید دومرحله‌ای:
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. حساب کاربری > تایید دومرحله‌ای >غیرفعال کردن > غیرفعال کردن را بزنید.
تغییر شماره رمز تایید دومرحله‌ای‌تان
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. حساب کاربری > تایید دومرحله‌ای > تغییر پین را بزنید.
نشانی ایمیل اضافه کنید
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. حساب کاربری > تایید دومرحله‌ای > افزودن نشانی ایمیل را بزنید.
تغییر نشانی ایمیل
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. حساب کاربری > تایید دومرحله‌ای > تغییر نشانی ایمیل را بزنید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر