તમારી Facebook શૉપની લિંક WhatsAppમાં કેવી રીતે શેર કરવી

નોંધ: આ સુવિધા હજી તમારા માટે ઉપલબ્ધ નહિ હોય.
કોઈ પ્રોડક્ટના પેજની લિંક WhatsAppમાં શેર કરવા માટે
  1. તમારી Facebook શૉપમાં પ્રોડક્ટનું પેજ ખોલો. પછી,
    > વધુ વિકલ્પો પર દબાવો.
  2. WhatsApp આઇકન પર દબાવો.
  3. તમે જેમની સાથે પ્રોડક્ટનું પેજ શેર કરવા માગતા હો તે વ્યક્તિ કે ગ્રૂપને પસંદ કરો.
  4. મોકલો બટન અથવા આગળ પર દબાવો.
  5. તમારો મેસેજ લખો. નોંધ: પ્રોડક્ટના પેજની લિંક તમારા મેસેજ સાથે જોડી દેવામાં આવશે.
  6. અથવા
    પર દબાવો.
સંબંધિત લેખો:
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં