કોઈ ગ્રૂપમાં ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધા કેવી રીતે ચાલુ કે બંધ કરવી

ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધા ચાલુ કરીને તમે WhatsApp પર ગાયબ થઈ જતા મેસેજ મોકલી શકો છો. તમે મેસેજને 24 કલાક, 7 દિવસ કે 90 દિવસ પછી ગાયબ થઈ જાય તેવું પસંદ કરી શકો છો. ચાલુ કર્યા પછી, ચેટમાં મોકલવામાં આવતા નવા મેસેજ તમે પસંદ કરેલા સમય પછી દેખાશે નહિ. ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધા ચાલુ કર્યા પહેલાં મોકલેલા કે આવેલા મેસેજને કોઈ અસર થશે નહિ.
ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધા ચાલુ કરવા માટે
ગ્રૂપ ચેટમાં, ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધાને ગ્રૂપના કોઈ પણ સભ્ય ચાલુ કરી શકે છે. જોકે, ગ્રૂપ એડમિન ગ્રૂપનાં સેટિંગ બદલીને ફક્ત એડમિનને જ ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધાને ચાલુ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. ગ્રૂપ એડમિનનાં સેટિંગ કેવી રીતે બદલવા તે આ લેખમાં જાણો.
 1. જેમાં આ સુવિધા ચાલુ કરવા માગતા હો તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. વિકલ્પો > ગ્રૂપની માહિતી > ઓકે પર દબાવો.
 3. ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધા > ફેરફાર કરો પસંદ કરો.
  • જો પૂછવામાં આવે, તો આગળ > ઓકે દબાવો.
 4. 24 કલાક, 7 દિવસ કે 90 દિવસમાંથી એક પસંદ કરો > ઓકે દબાવો.
નવી ગ્રૂપ ચેટ બનાવતી વખતે પણ તમે ગાયબ થતા મેસેજ ચાલુ કરી શકો છો.
ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધા બંધ કરવા માટે
ગ્રૂપ ચેટમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ સમયે ગાયબ થતા મેસેજને બંધ કરી શકે છે, સિવાય કે કોઈ ગ્રૂપ એડમિન તેને ફક્ત એડમિન માટે મર્યાદિત રાખે.
 1. જેમાં આ સુવિધા બંધ કરવા માગતા હો તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. વિકલ્પો > ગ્રૂપની માહિતી > ઓકે પર દબાવો.
 3. ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધા > ફેરફાર કરો પસંદ કરો.
  • જો પૂછવામાં આવે, તો આગળ > ઓકે દબાવો.
 4. બંધ કરો > ઓકે પસંદ કરો.
સંબંધિત લેખો:
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં