ગ્રૂપ એડમિન માટેનાં સેટિંગ કેવી રીતે બદલવાં

મૂળ રીતે, ગ્રૂપનો કોઈ પણ સભ્ય ગ્રૂપમાં મેસેજ મોકલી શકે છે અને ગ્રૂપનું નામ, ફોટો કે વર્ણન સહિતની ગ્રૂપની માહિતી બદલી શકે છે. જોકે, કોઈ ગ્રૂપ એડમિન ગ્રૂપનાં સેટિંગ બ