نحوه حذف پیام‌ها

می‌توانید پیام‌ها را فقط برای خودتان حذف کنید یا درخواست کنید پیام‌ها برای همه حذف شود.
حذف پیام‌ها برای همه
حذف پیام‌ها برای همه به شما این امکان را می‌دهد که پیام‌های مشخصی را که به گفتگویی گروهی یا فردی فرستاده‌اید حذف کنید. این امکان به‌ویژه زمانی سودمند است که پیامی را به‌اشتباه در گفتگویی ارسال کرده باشید یا در پیام ارسالی‌تان اشتباهی وجود داشته باشد. به‌عنوان مدیر گروه، همچنین می‌توانید پیام‌های اشتباه یا مشکل‌ساز را از گفتگو حذف کنید.
پیام‌های ارسالی که برای همه حذف می‌شود با این عبارت جایگزین خواهد شد:
«شما این پیام را حذف کردید»
برای حذف پیام‌هایی که برای همه ارسال کرده‌اید:
  1. واتساپ را باز کنید و به گفتگویی بروید که پیام موردنظر برای حذف در آن است.
  2. روی آن پیام ضربه بزنید و نگه دارید > حذف را از فهرست انتخاب کنید. یا می‌توانید پیام‌های بیشتری را برای حذف هم‌زمان انتخاب کنید.
    • اگر پرسیده شد، روی بیشتر
      ضربه بزنید > حذف را از فهرست انتخاب کنید.
  3. روی حذف
    > حذف برای همه ضربه بزنید.
اگر مدیر گروه هستید، می‌توانید پیام‌های ارسال‌شده توسط یکی دیگر از شرکت‌کنندگان گروه را حذف کنید. این قابلیت به مدیران این امکان را می‌دهد که با حذف پیام‌ها یا رسانه‌های نامناسب یا توهین‌آمیز برای همه اعضا، گروه‌ها و انجمن‌های خصوصی‌شان را مدیریت کنند. وقتی مدیر پیامی را برای همه حذف می‌کند، پیام حذف‌شده با این عبارت جایگزین خواهد شد:
«این پیام را مدیر (نام مدیر) حذف کرد»