બિઝનેસ સાથે કેવી સંપર્ક તોડવો અને જોડવો

Android
iPhone
WhatsApp પર બિઝનેસ તરફથી મેસેજ મેળવવાનું બંધ કરવા માટે:
  1. તે બિઝનેસ સાથેની ચેટ ખોલો.
  2. બિઝનેસનાં નામ પર દબાવો, પછી સંપર્ક તોડો અથવા બિઝનેસ સાથે સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
WhatsApp પર બિઝનેસ સાથે સંપર્ક જોડવા માટે:
  1. WhatsApp સેટિંગ પર જાઓ.
  2. એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર પર દબાવો.
  3. બિઝનેસનું નામ પસંદ કરો, પછી સંપર્ક જોડો અથવા બિઝનેસ સાથે સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં