બિઝનેસ સાથે કેવી સંપર્ક તોડવો કે જોડવો

Android
iOS
WhatsApp પર બિઝનેસ પાસેથી મેસેજ મેળવવાનું બંધ કરવા માટે, તે બિઝનેસ સાથેની ચેટ ખોલો. બિઝનેસનું નામ > સંપર્ક તોડો પર દબાવો. સંપર્ક તોડવાનું કારણ > સંપર્ક તોડો પસંદ કરો.
કોઈ બિઝનેસ સાથે સંપર્ક જોડવા માટે,
more options
> પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર/વ્યક્તિ > {business name} > સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
સંબંધિત લેખો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં