چگونگی پیوستن دوباره به یک گفتگوی گروهی

اگر می‌خواهید دوباره به گفتگوی گروهی که آن را ترک کرده‌اید بپیوندید، مدیر گروه باید شما را دوباره به آن گروه دعوت کند. اگر شما تنها مدیر گروه باشید و گفتگوی گروهی را ترک کنید، یک عضو دیگر به طور اتفاقی مدیر جدید می‌شود. می‌توانید از مدیر بخواهید تا شما را دوباره به گروه دعوت کند و شما را دوباره مدیر گروه بکند.
پیوستن دوباره به گفتگوی گروهی که آن را دوبار ترک کرده‌اید
اگر می‌خواهید دوباره به گروهی که آن را دوبار ترک کرده‌اید ملحق شوید، قبل از اینکه مدیر گروه بتواند شما را دوباره دعوت کند، باید ۲۴ ساعت صبر کنید. برای جلوگیری از این زمان انتظار برای دعوت دوباره عضو،‌ مدیر گروه می‌تواند پیوند دعوت گروه را با شما به اشتراک بگذارد.
توجه: هر زمان که گروهی را ترک می‌کنید، مقدار زمانی که باید صبر کنید تا مدیر گروه بتواند شما را دوباره اضافه کند به طور نمایی افزایش پیدا می‌کند. حداکثر مدت زمانی که باید صبر کنید، ۸۱ روز است.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر