સ્પામ અને કામ વગરના મેસેજ વિશે જાણકારી

વપરાશકર્તાઓ એકબીજા સાથે સુરક્ષિત રીતે વાતચીત કરી શકે એ અમારી પ્રાથમિકતા છે. અમે WhatsApp પર મોકલી શકાય તેવા કોઈ પણ સ્પામ કે કામ વગરના મેસેજ ઘટાડવા માટે ખંત પૂર્વક કામ કરીએ છીએ.
જોકે, શક્ય છે કે તમારો ફોન નંબર ધરાવતા બીજા WhatsApp વપરાશકર્તાઓ સામાન્ય SMS અને કૉલ કરે છે તેવી જ રીતે WhatsApp પર તમારો સંપર્ક કરે. બની શકે કે તેઓ તમારા સંપર્કોમાં હોય અથવા ન પણ હોય.
આવા લોકો તમને મેસેજ મોકલી શકે છે કારણ કે તેઓ ખોટી માહિતી ફેલાવવા માગે છે અથવા તમે તેમને પૈસા આપો તે માટે તમારી સાથે ચાલાકી કરવા માગતા હોઈ શકે છે.
કામ વગરના મેસેજ કેવા દેખાય છે
એવા કેટલાક સંકેતો છે કે જે સૂચવી શકે છે કે તમને શંકાસ્પદ મેસેજ મળ્યો છે અથવા મોકલનાર પર ભરોસો કરી શકાય એમ નથી. આ સંકેતોને ઓળખો:
  • ખોટી જોડણી કે વ્યાકરણની ભૂલો
  • તમને લિંક પર દબાવવાનું કે લિંક મારફતે નવી સુવિધાઓને એક્ટિવેટ કરવાનું કહેવામાં આવે
  • તમને તમારી અંગત માહિતી જેમ કે, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા બેંક એકાઉન્ટના નંબરો, જન્મ તારીખ, પાસવર્ડ શેર કરવાનું કહેવામાં આવે
  • તમને તે મેસેજ ફોરવર્ડ કરવાનું કહેવામાં આવે
  • WhatsAppને ઉપયોગમાં લેવા માટે તમને પેમેન્ટ કરવાનું કહેવામાં આવે
તમને યાદ આપવી દઈએ કે, WhatsApp એ મફત ઍપ છે અને તેને ઉપયોગમાં લેવા માટે તમારે પેમેન્ટ કરવાનું હોતું નથી.
કામ વગરના મેસેજનું શું કરવું
જો કોઈ મેસેજ શંકાસ્પદ લાગે કે એને માનવું અઘરું લાગે, તો તેના પર દબાવશો નહિ, તેને શેર કે ફોરવર્ડ કરશો નહિ. જ્યારે તમને આ પ્રકારનો મેસેજ મળે, ત્યારે તેની જાણ કરો, મોકલનાર સાથે સંપર્ક તોડો અને મેસેજ ડિલીટ કરો.
તમે તમારા સંપર્કને પણ જણાવી શકો છો કે મેસેજ શંકાસ્પદ જણાય છે અને તેમને સમજાવી શકો છો કે WhatsAppનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.
સૌથી શ્રેષ્ઠ તો એ જ રહેશે કે જો તમને મેસેજમાં મોકલેલી જાણકારી સાચી છે કે નહિ તેની ખાતરી ન હોય અથવા તમને ખબર ન હોય કે મેસેજ કોણે લખ્યો છે, તો તેને ફોરવર્ડ કરશો નહિ.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં