ફોટા અને વીડિયોમાં કેવી રીતે ફેરફાર કરવો

WhatsApp તમને તમારા ફોટા અને વીડિયોમાં સ્ટિકરો, ઇમોજી, લખાણ, દોરેલા ચિત્રો અને ફિલ્ટરો ઉમેરવા દે છે, જેથી તમે મનગમતા ફોટા અને વીડિયો બનાવી શકો.
નોંધ : આ સુવિધાઓ ફક્ત iOS 12 કે તે પછીના વર્ઝન પર જ ઉપલબ્ધ છે.
ફોટા અને વીડિયોમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. લખવાની જગ્યાની પાસે રહેલા જોડો
  પર દબાવો.
 2. કોઈ નવો ફોટો કે વીડિયો લો અથવા તો તમારા કેમેરા રોલમાંથી કોઈ ફોટો કે વીડિયો પસંદ કરો.
 3. તમારા ફોટો કે વીડિયોમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરો.
ઇમોજી કે સ્ટિકરો ઉમેરો
 1. ઇમોજી
  > સ્ટિકર અથવા ઇમોજી પર દબાવો
 2. તમે વાપરવા માગતા હો તે વસ્તુ પર દબાવો.
  • વસ્તુ ખસેડવા માટે, તેને દબાવી રાખો અને પછી ખેંચો.
  • વસ્તુના કદમાં ફેરફાર કરવા, ચપટી ભરી કે ખોલીને તેને નાની કે મોટી કરો.
  • વસ્તુને ફેરવવા માટે, ચપટી ભરીને તેને ફેરવો.
લખાણ ઉમેરો
 1. સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપર રહેલા લખાણ
  પર દબાવો.
 2. લખવાની જગ્યામાં ઇચ્છા મુજબ લખો.
  • રંગ પસંદ કરવા, રંગ સિલેક્ટર પર તમારી આંગળી ઉપર અને નીચે સરકાવો.
  • અક્ષરનો પ્રકાર પસંદ કરવા માટે, લખેલો મેસેજ
   પર દબાવો. અક્ષરના પ્રકારની ખાતરી કરવા તમારી આંગળી ઉપાડી લો.
  • અક્ષરના કદમાં ફેરફાર કરવા, ચપટી ભરી કે ખોલીને તેને નાના કે મોટા કરો.
  • લખાણને ફેરવવા માટે, લખાણ પર ચપટી ભરીને તેને ફેરવો.
દોરો
 1. દોરો
  પર દબાવો.
 2. દોરવા માટે તમારી આંગળી વાપરો.
  • રંગ પસંદ કરવા, રંગ સિલેક્ટર પર તમારી આંગળી ઉપર અને નીચે સરકાવો. તમે દોરો છો તે દરેક લાઇન માટે તમે રંગ પસંદ કરી શકો છો.
ફિલ્ટરો લગાડવા માટે
 1. ફોટો અથવા વીડિયો પર આંગળી ઉપરની તરફ ખસેડો.
 2. ફિલ્ટર પસંદ કરો.
ફેરફારો ડિલીટ કરો અને મોકલો
સ્ટિકરો, ઇમોજી કે લખાણ ડિલીટ કરવા માટે તેને સ્ક્રીનની સૌથી ઉપર કચરાના ડબ્બા તરફ ખેંચો અને છોડી દો. ડ્રોઇંગને ડિલીટ કરવા માટે,
ફેરફાર રદ કરો પર દબાવો.
એક વાર તમે મીડિયામાં ફેરફાર કરવાનું પૂરું કરી લો એટલે,
મોકલો પર દબાવો.
સંબંધિત લેખ:
iPhone પર મીડિયા કેવી રીતે મોકલવું
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં