نحوه گزارش کردن کاتالوگ یا کسب‌وکار

اندروید
iPhone
اگر فکر می‌کنید که یک کسب‌وکار شیوه‌نامه بازرگانی ما را نقض می‌کند، می‌توانید آن را گزارش کنید.
گزارش کردن محصول یا سرویس
 1. گفتگو با کسب‌وکار مورد نظر را باز کنید.
 2. نام کسب‌وکار را بزنید یا نمایه واتساپ تجاری او را ببینید.
 3. مشاهده همه در کنار کالانما را بزنید.
 4. برای دیدن جزییات کالا یا سرویس را بزنید.
 5. روی گزینه‌های بیشتر
  > گزارش کردن بزنید.
 6. دو گزینه دارید:
  • برای مشاهده آسان کالا یا سرویس گزارش کردن را بزنید.
  • برای ارایه جزییات بیشتر، بیشتر برایمان بگو را بزنید. سپس یک گزینه را انتخاب کنید و ارسال را بزنید.
گزارش کردن کسب‌وکار
 1. به نمایه واتساپ تجاری بروید.
 2. گزارش کردن کسب‌وکار را بزنید.
 3. دو گزینه دارید:
  • برای مسدود و گزارش کردن کسب‌وکار، کادر تایید کنار مسدود کردن مخاطب و حذف پیام‌های آن گفتگو را بزنید. سپس، گزارش کردن را بزنید.
  • برای گزارش کردن آسان کسب‌وکار، گزارش کردن را بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر