તમારી પ્રોફાઇલમાં ફેરફાર કેવી રીતે કરવો

તમે WhatsApp સેટિંગમાંથી તમારો 'પ્રોફાઇલ ફોટો', 'નામ' અને 'તમારા વિશે'ની માહિતીમાં ફેરફાર કરી શકો છો.
તમારા પ્રોફાઇલ ફોટોમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp સેટિંગમાં જાઓ.
 2. તમારા પ્રોફાઇલ ફોટો પર દબાવો.
 3. જો:
  • તમે પ્રોફાઇલ ફોટો રાખેલો ન હોય, તો: ફોટો ઉમેરો પર દબાવો. ફોટો લો અથવા ફોટો પસંદ કરો વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરી શકો છો.
  • તમે પ્રોફાઇલ ફોટો રાખેલો હોય, તો: ફેરફાર કરો > ફેરફાર કરો પર દબાવો. તમે ફોટો ડિલીટ કરો, ફોટો લો, અથવા ફોટો પસંદ કરો વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરી શકો છો.
તમારી પ્રોફાઇલના નામમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp સેટિંગમાં જાઓ.
 2. તમારા પ્રોફાઇલ ફોટો પર દબાવ્યા પછી તમારા નામ પર દબાવો.
 3. તમારું નામ લખો.
  • નામ વધુમાં વધુ 25 અક્ષરોનું રાખી શકાશે.
  • તમે ઇમોજી
   પર દબાવીને ઇમોજી ઉમેરી શકો છો.
 4. થઈ ગયું પર દબાવો.
જે વપરાશકર્તાઓએ તમારી સંપર્ક માહિતી પોતાના ફોનની એડ્રેસ બુકમાં સેવ કરી નહિ હોય તેઓને ગ્રૂપમાં તમારી પ્રોફાઇલનું નામ દેખાશે.
'તમારા વિશે'ની માહિતીમાં ફેરફાર કરો
 1. WhatsApp સેટિંગમાં જાઓ.
 2. તમારા પ્રોફાઇલ ફોટો પર દબાવો.
 3. 'તમારા વિશે'ના ખાના પર દબાવો.
 4. અથવા તમે આમ કરી શકો:
  • પહેલેથી ભરેલો વિકલ્પ પસંદ કરો.
  • 'તમારા વિશે'ની માહિતી મરજી મુજબ કરવા માટે અત્યારે આના પર સેટ છે પર દબાવો. 'તમારા વિશે'ની માહિતી વધુમાં વધુ 139 અક્ષરો સુધી રાખી શકાશે.
નોંધ:
 • 'તમારા વિશે'ની માહિતી ખાલી રાખી શકાશે નહિ.
 • તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો કે 'તમારા વિશે'ની માહિતી કોણ જોઈ શકે તેનું નિયંત્રણ કરવા તમે તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ બદલી શકો છો.
 • જો તમે કોઈ નંબર સાથે સંપર્ક તોડો, તો એ વ્યક્તિ તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો અને 'તમારા વિશે'ની માહિતી જોઈ શકશે નહિ.
સંબંધિત લેખો:
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં