તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ કેવી રીતે બદલવાં

પહેલેથી, WhatsApp પર તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગને નીચેની પરવાનગીઓ સાથે સેટ કરેલા હોય છે:
 • કોઈ પણ વપરાશકર્તા તમે છેલ્લે ક્યારે જોયું અને તમે ઓનલાઇન છો કે નહિ, તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો, તમારા વિશેની માહિતી અને મેસેજ વંચાયાની ખાતરી જોઈ શકે છે
 • તમારા બધા જ સંપર્કો તમારી સ્ટેટસ અપડેટ જોઈ શકે છે
 • કોઈ પણ વપરાશકર્તા તમને ગ્રૂપમાં ઉમેરી શકે છે
પ્રાઇવસી સેટિંગ બદલો
 1. પ્લેટફોર્મ મુજબ પ્રાઇવસી સેટિંગ આ રીતે બદલો:
  • Android: વધુ વિકલ્પો
   > સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
  • iPhone: સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
  • KaiOS: વિકલ્પો > સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
  • ડેસ્કટોપ: મેનૂ
   > સેટિંગ > પ્રાઇવસી પર ક્લિક કરો.
 2. તમે નીચેના સેટિંગમાં ફેરફાર કરી શકો છો:
  • તમે ક્યારે છેલ્લે જોયું અને ઓનલાઇન છો કે નહિ તે કોણ જોઈ શકશે
  • તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો કોણ જોઈ શકશે
  • 'તમારા વિશે'ની માહિતી કોણ જોઈ શકશે
  • તમારી સ્ટેટસ અપડેટ કોણ જોઈ શકશે
  • મેસેજ વંચાયાની ખાતરી કોણ જોઈ શકશે
  • ગ્રૂપમાં કોણ તમને ઉમેરી શકશે
નોંધ:
 • જો તમે પોતે ક્યારે છેલ્લે જોયું કે ઓનલાઇન છો કે નહિ એ શેર નહિ કરો, તો તમે બીજા વપરાશકર્તાઓએ ક્યારે છેલ્લે જોયું કે તેઓ ઓનલાઇન છે કે નહિ એ જોઈ શકશો નહિ.
 • જો તમે 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' બંધ કરો, તો તમે બીજા વપરાશકર્તાઓની 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' જોઈ શકશો નહિ. 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' ગ્રૂપ ચેટ માટે હંમેશાં મોકલવામાં આવે છે.
 • જો કોઈ સંપર્કે 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' બંધ કરી છે, તો તેમણે તમારી સ્ટેટસ અપડેટ જોઈ છે કે નહિ એ તમે જોઈ શકશો નહિ.
 • તમારી સાથે જે લોકો ચેટમાં ઓનલાઇન હોય, તેઓ જ્યારે તમે લખતા હો, ત્યારે 'લખે છે' તેવું જોઈ શકે છે.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં