તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ કેવી રીતે બદલવાં

પહેલેથી, WhatsApp પર તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગને નીચેની પરવાનગીઓ સાથે સેટ કરેલા હોય છે:
 • કોઈ પણ વપરાશકર્તા તમે છેલ્લે ક્યારે જોયું, તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો, તમારા વિશેની માહિતી અને વંચાયાની ખાતરી જોઈ શેક છે.
 • તમારા બધા જ સંપર્કો તમારી સ્ટેટસ અપડેટ જોઈ શકે છે
 • કોઈ પણ વપરાશકર્તા તમને ગ્રૂપમાં ઉમેરી શકે છે
પ્રાઇવસી સેટિંગ બદલો
 1. આના પર:
  • Android: વધુ વિકલ્પો
   > સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
  • iPhone: સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
  • KaiOS: વિકલ્પો > સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી પર દબાવો.
 2. તમે નીચેના સેટિંગમાં ફેરફાર કરી શકો છો:
  • તમે ક્યારે છેલ્લે જોયું તે કોણ જોઈ શકશે
  • તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો કોણ જોઈ શકશે
  • 'તમારા વિશે'ની માહિતી કોણ જોઈ શકશે
  • તમારી સ્ટેટસ અપડેટ કોણ જોઈ શકશે
  • વંચાયાની ખાતરી કોણ જોઈ શકશે
  • ગ્રૂપમાં કોણ તમને ઉમેરી શકશે
નોંધ:
 • જો તમે પોતે ક્યારે 'છેલ્લે જોયું' એ શેર નહિ કરો, તો તમે બીજા વપરાશકર્તાઓએ ક્યારે 'છેલ્લે જોયું' એ જોઈ નહિ શકો.
 • જો તમે 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' બંધ કરો, તો તમે બીજા વપરાશકર્તાઓની 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' જોઈ શકશો નહિ. 'મેસેજ વંચાયાની ખાતરી' ગ્રૂપ ચેટ માટે હંમેશાં મોકલવામાં આવે છે.
 • જો કોઈ સંપર્કે 'વંચાયાની ખાતરી' બંધ કરી છે, તો તેમણે તમારી સ્ટેટસ અપડેટ જોઈ છે કે નહિ એ તમે જોઈ શકશો નહિ.
 • તમારા ઓનલાઇન થવાને અથવા લખે છે... એમ દેખાતું બદલવાની કોઈ રીત નથી.
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં