કોઈ સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટ કેવી રીતે બંધ કે ચાલુ કરવી

Android
iPhone
KaiOS
તમે કોઈ ચોક્કસ સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટ બંધ કરી શકો છો, જેથી એ સ્ટેટસ ટેબમાં હવેથી ઉપર ન દેખાય.
કોઈ સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટ બંધ કરવા માટે
  1. WhatsApp > સ્ટેટસ ખોલો.
  2. તમારા સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટને ડાબી બાજુ સરકાવો.
  3. સ્ટેટસ અપડેટ બંધ કરો > સ્ટેટસ અપડેટ બંધ કરો પર દબાવો.
કોઈ સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટ ચાલુ કરવા માટે
  1. WhatsApp > સ્ટેટસ ખોલો.
  2. બંધ કરેલી સ્ટેટસ અપડેટ જોવા માટે નીચે સુધી જાઓ.
  3. તમારા સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટને ડાબી બાજુ સરકાવો.
  4. સ્ટેટસ અપડેટ ચાલુ કરો > સ્ટેટસ અપડેટ ચાલુ કરો પર દબાવો.
સંબંધિત લેખો:
Android | KaiOS પર કોઈ સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટ કેવી રીતે બંધ કે ચાલુ કરવી
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં