ગ્રૂપ એડમિનનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું

ગ્રૂપના કોઈ પણ એડમિન ગ્રૂપના સભ્યને એડમિન બનાવી શકે છે. એક ગ્રૂપમાં અમર્યાદિત સંખ્યામાં એડમિન હોઈ શકે છે. ગ્રૂપ બનાવનારને ગ્રૂપમાંથી દૂર કરી શકાતા નથી અને એ જ્યાં સુધી ગ્રૂપ ન છોડે ત્યાં સુધી ગ્રૂપના એડમિન બન્યા રહેશે.
કોઈ સભ્યને ગ્રૂપના એડમિન બનાવવા માટે
  1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
    • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ ખસેડો. પછી, વધુ > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
  2. તમે જેને એડમિન બનાવવા માગતા હો એ સભ્ય પર દબાવો.