چگونگی سنجاق کردن گفتگو

ویژگی سنجاق کردن گفتگو به شما امکان می‌دهد گفتگوی مشخصی را در بالای فهرست گفتگوهای خود سنجاق کنید.
سنجاق کردن گفتگو
در iPhone: گفتگویی که می‌خواهید سنجاق کنید را به راست بکشید، سپس سنجاق کردن را بزنید.
در اندروید: گفتگویی که می‌خواهید سنجاق کنید را بزنید و نگه دارید، سپس سنجاق کردن گفتگو
را بزنید.
برداشتن سنجاق از یک گفتگوی سنجاق شده
در iPhone: گفتگوی سنجاق شده را به راست بکشید و روی برداشتن سنجاق بزنید.
در اندروید: گفتگوی سنجاق شده را بزنید و نگه دارید ، سپس برداشتن سنجاق
را بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر