ડાર્ક મોડ કેવી રીતે વાપરવો

ડાર્ક મોડ તમને WhatsAppની થીમનો રંગ સફેદમાંથી કાળો કરવા દે છે.

ડાર્ક મોડ વાપરવા માટે
  1. WhatsApp ખોલો, પછી વધુ વિકલ્પો > સેટિંગ > ચેટ > થીમ પર દબાવો.
  2. નીચેના વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો:
    • કાળી: ડાર્ક મોડ ચાલુ કરવા માટે.
    • સફેદ: ડાર્ક મોડ બંધ કરવા માટે.
    • સિસ્ટમ ડિફોલ્ટ: તમારા ડિવાઇસનાં સેટિંગ સાથે મેળ થાય તે રીતે WhatsApp ડાર્ક મોડ ચાલુ કરવા માટે. ડિવાઇસનાં સેટિંગ > ડિસ્પ્લેમાં જઈને > ડાર્ક થીમ ચાલુ કે બંધ કરો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં