કોઈ મેસેજ પર સ્ટાર કેવી રીતે મૂકવો કે દૂર કરવો

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
સ્ટાર મૂકેલા મેસેજની સુવિધા તમને જોઈતા મેસેજને બુકમાર્ક કરવા દે છે, જેથી તમને પછી જયારે તેની જરૂર પડે ત્યારે ઝડપથી જોઈ શકો.
કોઈ મેસેજ પર સ્ટાર મૂકવા માટે
 1. જેના પર સ્ટાર મૂકવો હોય તે મેસેજ પર દબાવી રાખો.
 2. સ્ટાર
  પર દબાવો.
કોઈ મેસેજ પરથી સ્ટાર દૂર કરવા માટે
 1. સ્ટાર મૂકેલા મેસેજ પર દબાવી રાખો.
 2. સ્ટાર દૂર કરો
  પર દબાવો.
સ્ટાર દૂર કરવાથી મેસેજ ડિલીટ નહિ થાય.
તમે જેના પર સ્ટાર મૂક્યા છે તે મેસેજનું લિસ્ટ જોવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. વધુ વિકલ્પો
  પર દબાવો.
 3. સ્ટાર મૂકેલા મેસેજ પર દબાવો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં