તમારી પ્રોફાઇલમાં ફેરફાર કેવી રીતે કરવો

તમે WhatsApp સેટિંગમાંથી તમારો 'પ્રોફાઇલ ફોટો', 'નામ' અને 'તમારા વિશે'ની માહિતીમાં ફેરફાર કરી શકો છો.
તમારા પ્રોફાઇલ ફોટોમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો > વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. તમારા પ્રોફાઇલ ફોટો પર દબાવો.
 3. ગેલરી પર દબાવીને ઉપલબ્ધ ફોટામાંથી પસંદ કરો અથવા કેમેરા
  પર દબાવીને નવો ફોટો લો.
 4. જો તમે અત્યારે કોઈ ફોટો રાખેલો હોય, તો તમે ફોટો દૂર કરી શકો છો.
તમારી પ્રોફાઇલના નામમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો > વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. તમારા પ્રોફાઇલ ફોટો પર દબાવો.
 3. નામની બાજુમાં ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
 4. તમારું નામ લખો.
  • નામ વધુમાં વધુ 25 અક્ષરોનું રાખી શકાશે.
  • તમે ઇમોજી
   પર દબાવીને ઇમોજી ઉમેરી શકો છો.
 5. સેવ કરો પર દબાવો.
જે વપરાશકર્તાઓએ તમારી સંપર્ક માહિતી પોતાના ફોનની એડ્રેસ બુકમાં સેવ કરી નહિ હોય તેઓને ગ્રૂપમાં તમારી પ્રોફાઇલનું નામ દેખાશે.
'તમારા વિશે'ની માહિતીમાં ફેરફાર કરો
 1. WhatsApp ખોલો > વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. તમારા પ્રોફાઇલ ફોટો પર દબાવો.
 3. 'તમારા વિશે'ની બાજુમાં ફેરફાર કરો
  પર દબાવો.
 4. અથવા તમે આમ કરી શકો:
  • પહેલેથી ભરેલો વિકલ્પ પસંદ કરો.
  • 'તમારા વિશે'ની માહિતીમાં મરજી મુજબ ફેરફાર કરવા માટે અત્યારે આના પર સેટ છેની બાજુમાં ફેરફાર કરો
   પર દબાવો. 'તમારા વિશે'ની માહિતી વધુમાં વધુ 139 અક્ષરો સુધી રાખી શકાશે.
'તમારા વિશે'ની માહિતી ખાલી રાખી શકાશે નહિ.
નોંધ:
 • તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો કે 'તમારા વિશે'ની માહિતી કોણ જોઈ શકે તેનું સંચાલન કરવા તમે તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ બદલી શકો છો.
 • તમે ગ્રૂપના પ્રાઇવસી સેટિંગમાં ફેરફાર કરીને નક્કી કરી શકો કે કોણ તમને ગ્રૂપમાં ઉમેરી શકે.
 • જો તમે કોઈ નંબર સાથે સંપર્ક તોડો, તો એ વ્યક્તિ તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો અને 'તમારા વિશે'ની માહિતી હવે જોઈ શકશે નહિ.
સંબંધિત લેખો:
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં