વધુ વિકલ્પોનું આઇકન શોધવા વિશે

Android
મોટાભાગના Android ફોન પર, તમે તમારા ચેટ લિસ્ટ કે ચેટ કે ગ્રૂપમાં સૌથી ઉપર વધુ વિકલ્પોનું આઇકન શોધી શકો છો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં