મેસેજ વંચાયાની ખાતરી કેવી રીતે કરવી

તમે મોકલેલા મેસેજની બાજુમાં ખરાંની નિશાનીઓ દેખાશે. એ દરેકનો અર્થ આ થાય છે:
  • મેસેજ સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવ્યો છે.