બિઝનેસનો WhatsApp QR કોડ કેવી રીતે સ્કેન કરવો

Android
iPhone
તમે કોઈ બિઝનેસનો WhatsApp QR કોડ સ્કેન કરીને સરળતાથી તેમની સાથે WhatsApp પર કનેક્ટ થઈ શકો છો. WhatsApp કેમેરા ફક્ત સત્તાવાર WhatsApp QR કોડ જ સ્કેન કરી શકે છે.
કોઈ બિઝનેસનો QR કોડ સ્કેન કરો
રૂબરૂમાં સ્કેન કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો > વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. તમારા નામની બાજુમાં દેખાતી QRની નિશાની પર દબાવો.
 3. કોડ સ્કેન કરો પર દબાવો.
 4. સ્કેન કરવા માટે QR કોડની સામે તમારું ડિવાઇસ રાખો.
 5. ચેટ કરવાનું ચાલુ રાખો પર દબાવો.
 6. બિઝનેસને સંપર્ક તરીકે ઉમેરવા માટે ઉમેરો પર દબાવો.
તમે WhatsApp કેમેરાથી પણ સ્કેન કરી શકો છો:
 1. WhatsApp ખોલો > કેમેરા
  પર દબાવો.
 2. સ્કેન કરવા માટે QR કોડની સામે તમારું ડિવાઇસ રાખો.
ગેલેરીમાંથી સ્કેન કરો
 1. WhatsApp ખોલો > વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. તમારા નામની બાજુમાં દેખાતી QRની નિશાની પર દબાવો.
 3. કોડ સ્કેન કરો પર દબાવો.
 4. સ્ક્રીનની નીચે ગેલેરીની નિશાની પર દબાવો.
 5. તમારી ગેલેરીમાંથી WhatsApp QR કોડ પસંદ કરો અથવા તમારા ફોટામાંથી પસંદ કરવા માટે વધુ
  > ફોટા પર દબાવો.
 6. ઓકે પર દબાવો.
WhatsApp કેમેરામાંથી સ્કેન કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો > કેમેરા
  પર દબાવો.
 2. સ્કેન કરવા માટે WhatsApp QR કોડ સાથેનો ફોટો પસંદ કરો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં