ફોરવર્ડ કરવાની મર્યાદા વિશે

તમે એક સમયે વધુમાં વધુ પાંચ ચેટમાં મેસેજને ફોરવર્ડ કરી શકો છો. જો કોઈ મેસેજ પહેલેથી જ ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તમે તેને વધુમાં વધુ એક ગ્રૂપ સહિત પાંચ ચેટને ફોરવર્ડ કરી શકો છો.
જોકે, જ્યારે મેસેજ પાંચ કે તેથી વધુ ચેટમાં સળંગ ફોરવર્ડ કરવામાં આવે, એટલે કે જેણે પહેલી વાર મેસેજ મોકલ્યો હતો ત્યાંથી ઓછામાં ઓછી પાંચ વખત તેને ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તેવા મેસેજ પર બે તીરની નિશાની
અને "ઘણી વાર ફોરવર્ડ કરાયેલા"નું લેબલ દર્શાવવામાં આવશે. WhatsApp પરની વાતચીતને અંગત અને વ્યક્તિગત રાખવાના ઉદ્દેશથી આવા મેસેજને એક વખતે માત્ર એક ચેટમાં જ ફોરવર્ડ કરી શકાય છે. આનાથી અફવાઓ, વાયરલ મેસેજ અને ખોટા સમાચારોને અટકાવવામાં મદદ મળે છે.
ફોરવર્ડ કરેલા મેસેજ શરૂથી અંત સુધી સુરક્ષિત છે
ફોરવર્ડ કરેલા મેસેજમાં એક કાઉન્ટર હોય છે જે કોઈ મેસેજ કેટલી વખત ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો તેનો હિસાબ રાખે છે. તમારી પ્રાઇવસી માટે, મેસેજ કેટલી વાર ફોરવર્ડ કરાયો છે તેનાથી WhatsApp અજાણ હોય છે અને શરૂથી અંત સુધી સુરક્ષિત ચેટમાં મેસેજનું કન્ટેન્ટ પણ જોઈ શકતું નથી. આ લેખમાં શરૂથી અંત સુધીની સુરક્ષા વિશે જાણો.
સંબંધિત લેખો:
Android | iPhone | વેબ અને ડેસ્કટોપ | KaiOS પર મેસેજ કેવી રીતે ફોરવર્ડ કરવા
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં